Jan Vercammen Bio

 


Geboren in Lier op 31 december 1951.

Het eerste dat de pasgeborene aanschouwde waren menselijke wezens met feestneuzen en kleurige papieren hoedjes op.

Onderzoek naar het tijdstip van conceptie heeft later duidelijk gemaakt dat deze op 1 april van datzelfde jaar moet hebben plaats gevonden, en dit onder vrij duistere omstandigheden (details hier omtrent zullen in geuren en kleuren te vinden zijn in een nog uit een duim te zuigen autobiografie).


Een nieuwe koekoek was geboren!

Zoals alle vorige in een vreemd nest – broertjes en zussen verschenen pas later ten tonele, dus was er geen reden om een ‘uit de nest wippen’ gedrag ten toon te spreiden.

Het eerste dat een verstandige koekoek leert is om geen ‘koekoek’ te zeggen daar waar iedereen ‘piep’ zegt. Zo ook onderwerp dezer: hij ontwikkelde zich tot een doorwintert sluiper, wat zo ver ging dat hij zich om hier niet nader besproken redenen verplicht zag zichzelf te besluipen ten einde – paradoxaal genoeg – zichzelf terug te vinden!


Deze zoektocht bleek in wezen eindeloos, want zoals iedereen die zichzelf is gaan zoeken weet: het is een spreekwoordelijk straatje zonder eind!

Ten slotte komt toch iedereen weer bij God terecht – of bij degenen zich er voor uit geven…

En van daaruit kon het enkel nog gaan om vrijheid, vrede en voedsel.


Waar en wanneer het allemaal gebeurd is ben ik vergeten…

De linkerzijde kent geen datums

Het verleden is er om de toekomst op te bouwen…

De Tijd bestaat enkel Beneden, in het ondermaanse…


Geniet van de website van een artistieke duivel-doet-al.

 

     

Born in Lier, Belgium, on December the 31st, 1951.
The first thing the newborn saw were human beings with colourful paper hats and false red plastic noses.
Research on the time of conception has subsequently made ​​clear that it must have taken place on April 1
st of that same year, and this under rather mysterious circumstances (details about this will be found in great detail  in a (still from a thumb to suck) autobiography ).

A new cuckoo was born!
Like all previous ones in a strange nest – brothers and sisters later appeared on the scene, so there was no reason to develop "pop out of the nesting” behaviour.
The first thing a sensible cuckoo learns is not to  say "cuckoo" where everyone says 'beep'. 

 

Jan Vercammen developed into a skilled prowler, who went so far that he saw it necessary to stalk himself  in order to – paradoxically – find himself!

This search was essentially endless, because as anyone who is looking for his self knows: it is the proverbial street without ending!
Finally, it leads to God – or to those out there pretending …
And from there it can only go for freedom, peace and food.


Where and when everything happened, I've forgotten.

The left side does not remember time and date.
The past is only there to build the future…
Time exists only Downstairs, in the sublunary …

Enjoy the site of an artistic ‘devil-does-all’.

    

 

Be Sociable, Share!